Produkty mesiaca: Puppy so zľavou 5 %.  

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti súkromia na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady nakladania s osobnými údajmi. Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

 1. Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

 • Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi.
 • V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti PLATINUM NATURAL s.r.o., IČO 287 22 621, so sídlom, zapísané v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Ústí nad Labem pod sp.zn. C., vložka 28788 (ďalej ako "Spoločnosť " alebo tiež "my"), Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovávaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Spoločnosti.
 1. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

 • Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame a ktorých rozsah sa líši najmä podľa účelu a poskytovaných služieb:
 • Na účely uzavretia a správy zmluvy a realizáciu dodávky
 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
 • Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
 • Názov firmy, IČO/DIČ, sídlo (ak ste podnikateľ).
 • Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky
  • Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
  • Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívaní našich služieb, ako napr. dátum/cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
 • Na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy
  • Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
  • Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
  • Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívaní našich služieb, ako napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
 • Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri uzatváraní zmluvy av priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. sekcia cookies nižšie).

 1. Ako vaše osobné údaje využívame

 • Vaše osobné údaje využívame najmä na nasledujúce účely:
  • na uzavretie zmluvy a realizáciu Vašej objednávky
  • komunikáciu s Vami a správe nášho zmluvného vzťahu
  • analýze, hodnotení a zlepšovaní našich služieb zákazníkom
  • riešenie Vašich reklamácií a sťažností
  • plnenie našich zákonných povinností
  • s Vaším súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.
 • Pokiaľ je to nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzavretím alebo plnením zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo pokiaľ to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovujú ochranu Vašich práv, využívame technológie najmä pre tvorbu Vašich zákazníckych profilov pre vyššie uvedené účely.
 • Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu, kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len počas a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • V prípade udelenia súhlasu na marketingové účely (vrátane prípadného profilovania za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovania súborov cookies) táto doba je [5] rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

 1. Právny základ spracovania vašich osobných údajov

 • Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:
  • je to nevyhnutné na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s Vami
  • je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní)
  • je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzavretých zmlúv alebo v súvislosti s analýzou a zlepšovaním našich služieb)
 • S Vaším súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na účely marketingu, tj ponuky našich produktov, informovanie o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zasielaním na Vašu e-mailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@krmivo-platinum.sk alebo písomne na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti.

 1. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

 • Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
 • poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, najmä dopravcom, sprostredkovateľom Vašich platieb, osobám pomáhajúcim nám so správou zmlúv a Vami uplatňovaných nárokov na plnenie alebo ktorí tlačia a doručujú písomnosti;
  • iným spoločnostiam zo skupiny [●] na vyššie uvedené účely;
  • iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. oznámenie finančným úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestnej činnosti a pod.).
 • Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a ukladané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „ EHP , ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako Česká republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, ktoré zahŕňajú spoločnosti zo skupiny [●] a poskytovateľov informačných alebo iných služieb.V prípade prenosov mimo EHP, zaistíme ochranu Vašich údajov prostredníctvom uzavretia príslušných zmluvných doložiek alebo prostredníctvom iných zodpovedajúcich záruk v súlade s GDPR.

 1. ČO SÚ TO COOKIES a ako ich využívame

 • Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Ide o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.
 • Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali - napr. obsah nákupného košíka. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.
 • Cookies využívame aj na zber štatistických údajov a personalizáciu reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google nakladá so súbormi cookies, sa môžete dočítať na   https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ .
 • V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť:
  • zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo
  • môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@krmivo-platinum.cz, listom na adresu spoločnosti Československé armády 823, 435 11 Lom u Mostu.

 1. Aké sú vaše práva

 • V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Spoločnosti;
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracovanie; (ii) ste odvolali svoj súhlas na ich spracovanie; (iii) ste oprávnene namietali ich spracovanie; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (iv) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
 • právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (i) na účely priameho marketingu alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz
 • Pokiaľ budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

 1. Ako chránime vaše osobné údaje

 • Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov i obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 • Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme aj od našich spracovateľov.
 1. Potrebujete ďalšie informácie alebo chcete uplatniť svoje práva

 • Okrem webovej adresy www.krmivo-platinum.sk je plná verzia Zásad nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany dostupná u Ing. Simony Medřické. O zaslanie písomnej kópie môžete požiadať spôsobom uvedeným nižšie.
 • Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky (v pracovnej dobe) na tel. č.: +420 775 055 055, elektronicky na e-mail adrese medricka@krmivo-platinum.cz alebo písomne na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej webovej lokality zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré im poskytnete alebo ktoré získate v dôsledku používania ich služieb.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko