Produkty mesiaca: MeatCrisp pre mačky so zľavou 5 %.  

Reklamačný poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Veci neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z. (občiansky zákonník) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

1.2 Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke obchodu www.krmivo-platinum.cz 

  1. Uplatnenie reklamácie

2.1 Kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.

2.2 Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamácie, najmä doložiť dátum kúpy, a to predložením predajného dokladu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.  

2.3 Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu a znehodnoteniu.  

2.4 Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý iba riadne vyčistený.  

  1. Lehota na uplatnenie práv

3.1  Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností. 

3.2 Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať. 

3.3 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.  

3.4 Lehotu pre uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie živnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

  1. Vybavenie reklamácie

4.1 Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnú bezodkladne, v zložitejších prípadoch do piatich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. 

4.2 Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.  

4.3 Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená. Po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať nie účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu dodatočnú lehota na prevzatie tovaru. 

4.4 U zamietnutých reklamácií môžu byť predávajúcim účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. 

  1. Osobitné ustanovenia

5.1 Predávajúci nezodpovedá za vady v prípade, že je vada na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny.  

5.2 Predávajúci nezodpovedá za vady v prípade, ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim.  

5.3 Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady v prípade, že vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti).  

5.4 Predávajúci nezodpovedá za vadu, ktorá je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením.  

5.5 Predávajúci ďalej nezodpovedá za vadu, ktorá vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.  

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom   

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej webovej lokality zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré im poskytnete alebo ktoré získate v dôsledku používania ich služieb.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko