Zásady spracovania osobných údajov - GDPR

Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti súkromia na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady nakladania s osobnými údajmi. Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

1. Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi.
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti PLATINUM NATURAL sro, IČO 287 22 621, so sídlom, zapísané v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Ústí nad Labem pod sp.zn. C., vložka 28788 (ďalej ako "Spoločnosť" alebo tiež „my“), Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovávaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Spoločnosti.

2. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame a ktorých rozsah sa líši najmä podľa účelu a poskytovaných služieb:
Na účely uzavretia a správy zmluvy a realizácie dodávky
Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
Názov firmy, IČO/DIČ, sídlo (ak ste podnikateľ).
Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky
Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívaní našich služieb, ako napr. dátum/cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
Na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy
Údaje o návšteve našich internetových stánok (cookies, IP adresa)
Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívaní našich služieb, ako napr. dátum/cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.
Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri uzatváraní zmluvy av priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. sekcia cookies nižšie).

3. Ako vaše osobné údaje využívame

Vaše osobné údaje využívame najmä na nasledujúce účely:
na uzavretie zmluvy a realizáciu Vašej objednávky;
komunikáciu s Vami a správe nášho zmluvného vzťahu;
analýze, hodnotení a zlepšovaní našich služieb zákazníkom;
riešenie Vašich reklamácií a sťažností;
plnenie našich zákonných povinností; a
s Vaším súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.
Pokiaľ je to nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzavretím alebo plnením zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo pokiaľ to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovujú ochranu Vašich práv, využívame technológie najmä na tvorbu Vašich zákazníckych profilov pre vyššie uvedené účely.
Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu, kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len počas a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
V prípade udelenia súhlasu na marketingové účely (vr. prípadného profilovania za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovania súborov cookies) táto doba je [5] rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

4. Právny základ spracovania vašich osobných údajov

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:
je to nevyhnutné na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy s Vami;
je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní);
je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzavretých zmlúv alebo v súvislosti s analýzou a zlepšovaním našich služieb);
S Vaším súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na účely marketingu, tj ponuky našich produktov, informovanie o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zasielaním na Vašu e-mailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@krmivo-platinum.cz alebo písomne ​​na vyššie uvedenej adrese Spoločnosti.

5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú služby v súvislosti s našou činnosťou, najmä dopravcom, spracovateľom vašich platieb, tým, ktorí nám pomáhajú so správou zmlúv a nárokov na plnenie z vašej strany alebo ktorí tlačia a doručujú dokumenty;
ostatné spoločnosti v skupine [●] na vyššie uvedené účely;
iným osobám v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. oznámenia daňovým úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestného činu atď.).
Vaše osobné údaje sa môžu prenášať a uchovávať v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), ktoré sa považujú za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany údajov ako Česká republika, ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, medzi ktoré patria spoločnosti zo skupiny [●] a poskytovatelia informácií alebo iných služieb. V prípade prenosu mimo EHP zabezpečíme ochranu vašich údajov prostredníctvom uzatvorenia príslušných zmluvných doložiek alebo iných vhodných bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR.

6. Čo sú COOKIES a ako ich používame

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a ktoré preto umiestňujeme do vášho počítača, rovnako ako väčšina webových stránok. Sú to textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď začnete používať webovú stránku.
Takto si webová lokalita na určitý čas zapamätá akcie a nastavenia, ktoré ste na webovej lokalite vykonali - napríklad obsah nákupného košíka. Pri ďalšej návšteve stránky a pri prechode medzi jednotlivými časťami stránky nemusíte tieto informácie zadávať znova.
Súbory cookie používame aj na zhromažďovanie štatistických údajov a prispôsobovanie reklám, aby sme mohli ďalej zlepšovať naše stránky a skvalitňovať ponúkané služby. Preto zdieľame informácie o tom, ako používate našu webovú lokalitu, s našimi reklamnými a analytickými partnermi, konkrétne so spoločnosťou Google. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google spracúva súbory cookie, nájdete na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie a údajov zhromaždených prostredníctvom našej webovej stránky pomocou technológie súborov cookie na vyššie uvedené účely, máte možnosť:
zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením prehliadača alebo iného počítačového programu (t. j. nastaviť prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval alebo zakázal/nepovolil používanie technológie cookies); alebo
svoj súhlas môžete tiež bezplatne odvolať, a to buď zaslaním e-mailu na adresu: info@krmivo-platinum.cz, alebo zaslaním listu na adresu: Československé armády 823, 435 11 Lom u Mostu.

7. Aké sú vaše práva

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
Právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva;
právo na prístup k vašim osobným údajom a na poskytnutie ďalších informácií týkajúcich sa ich spracovania spoločnosťou;
právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
právo na vymazanie vašich osobných údajov, najmä ak (i) už nie sú potrebné na ďalšie spracovanie; (ii) ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním; (iii) ste oprávnene namietali proti ich spracovaniu; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa zákona;
právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak (i) spochybníte presnosť osobných údajov, pokiaľ sme neoverili ich presnosť; (ii) spracúvanie je nezákonné; (iii) údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na účely uplatnenia svojich právnych nárokov; alebo (iv) namietate proti spracúvaniu údajov, pokiaľ sme neoverili, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami;
právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame (i) na účely priameho marketingu alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov;
právo získať vaše osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz
Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

8. Ako chránime vaše osobné údaje

S cieľom zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, používame technické a organizačné opatrenia, najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov a na obnovu údajov v prípade incidentu. V prípade potreby používame na ochranu vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
Spracovanie osobných údajov sa vykonáva manuálne a v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej a procesnej kontrole. Na ochranu vašich údajov máme zavedený bezpečnostný mechanizmus vrátane technických, organizačných a personálnych opatrení a rovnakú úroveň ochrany vyžadujeme aj od našich spracovateľov.

9. Potrebujete ďalšie informácie alebo chcete uplatniť svoje práva

Okrem webovej adresy www.krmivo-platinum.sk je úplné znenie Zásad nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany k dispozícii u Ing. Simona Medřická. Písomnú kópiu si môžete vyžiadať nižšie uvedeným spôsobom.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov telefonicky (počas pracovnej doby) na čísle +420 775 055 055, elektronicky e-mailom na adrese medricka@krmivo-platinum.cz alebo písomne na adresu spoločnosti na vyššie uvedenej adrese.